Katalog informacij javnega značaja

Vrtec Mavrica Trebnje

Na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur.l. 51/2006) je ravnateljica gospa Vlasta Starc sprejela Katalog informacij javnega značaja Vrtca Mavrica Trebnje.

Osnovni podatki o katalogu

Vrtec Mavrica Trebnje
Sedež: Režunova 8
Pošta: 8210 Trebnje
Telefon: 07 34 81 180
Faks: 07 34 81 192
E-pošta: info@vrtec-trebnje.si

Ravnateljica: Vlasta Starc
Odgovorna uradna oseba: Vlasta Starc
Datum prve objave kataloga: 1.9.2008
Dostopnost kataloga: www.vrtec-trebnje.si
Druge oblike kataloga: tiskana oblika dostopna na Upravi Vrtca Mavrica Trebnje
Pravna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

 

Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

VODSTVO:
Ravnateljica,
pomočnica ravnateljice.

STROKOVNE DELAVKE:
organizacijski vodja enote, vzgojiteljice, pomočnice-ki vzgojiteljic, spremljevalec-ka gibalno oviranemu otroku.

TEHNIČNA SLUŽBA:
vodja zdravstveno higienskega režima, kuharji, pomočniki kuharjev, čistilke, perica, hišniki.

SVETOVALNA SLUŽBA:
svetovalna delavka, mobilni logoped, mobilni specialni pedagog.

ADMINISTRATIVNA SLUŽBA:
računovodja, poslovni sekretar, knjigovodja.

Delovni opis področja organa
Predšolska vzgoja

Seznam organizacijskih enot
Vrtec Mavrica Trebnje domuje na 8 lokacijah in v 9 stavbah. Otroci so razporejeni v 36 oddelkih.

• Enota VIDEK, Slakova ul. 5, tel. 07 34 81 190 
• Enota OSTRŽEK, Slakova ul. 5, tel. 07 34 81 191
• Enota KEKEC, Kidričeva ul. 2, tel. 07 34 81 188 
• Enota DOBRNIČ, Dobrnič 1, tel 07 34 81 863, 031 744972
• Enota MAVRICA, Režunova ulica 8
• Hodnik A tel. 07 34 81 195
• Hodnik B tel. 07 34 81 196
• Hodnik C tel. 07 34 81 197
• Enota ROMANO, Vejar 121, tel. 031 658 097
• Enota MOJCA, Režunova 9 in 10, tel. 031 271 172
• Enota GUBČEVA, Gubčeva 21, tel. 07 34 81 351, Gubčeva 23, tel. 07 34 81 354
• Enota ŠENTLOVRENC, Šentlovrenc 17, tel. 051 380 301

Delovno področje javnega zavoda
Vzgojno izobraževalni zavod Vrtec Mavrica Trebnje je javni zavod za predšolsko vzgojo, ki ga je ustanovila Občina Trebnje. Njegova temeljna naloga oziroma poslanstvo je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti oziroma pogojev za razvoj otrokov celostni razvoj. Izvaja javno veljavni program KURIKULUM ZA VRTCE (1999) in dodatek za Rome.

Organi javnega zavoda:
• svet zavoda
• ravnatelj
• pomočnik ravnatelja
• strokovni organi
• svet staršev

 

Kontaktni podatki oseb-e, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Vlasta Starc
Režunova ulica 8
8210 Trebnje
07/3481 180
info@vrtec-trebnje.si

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti:
Zakon o vrtcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZVrt-UPB2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
Zakon o ratifikaciji konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah
Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
Pravilnik o plačilih staršev 
Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Predpis lokalne skupnosti:
Sklep in spremembe o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtca Mavrica Trebnje
Splošni akti javnega zavoda:/
Splošni akti javnega zavoda po letih:/

 

Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

 

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda:/
Predlogi splošnih aktov javnega zavoda po letih:/

 

Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:
Kurikulum za vrtce
Letni delovni načrt
Razvojni načrt
Finančni načrt
Samoevalvacijsko poročilo
Realizacija letnega delovnega načrta

 

Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:
Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.
Normativna podlaga:
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

 

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

 

/

 

Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Evidenca vpisanih in vključenih otrok 
Normativna podlaga: 44. člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2. 
Ime evidence: Evidenca plačil staršev
Normativna podlaga: 45. člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

3. 
Ime evidence: Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oz. pomoč
Normativna podlaga: 46. člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

4. 
Ime evidence: Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu
Normativna podlaga: 24. člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

5. 
Ime evidence: Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna.
Normativna podlaga: 46.a člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

6. 
Ime evidence: Število zagotovljenih mest
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx 

7. 
Ime evidence: Število prostih mest v vrtcu
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: Ministrstvo za šolstvo in šport je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo informacijsko točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države. Evidenca je javno dostopna.
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx 

8. 
Ime evidence: Predvidena čakalna doba, od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
Normativna podlaga: 20.č člen Zakona o vrtcih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: https://sava.mss.edus.si/webregistri/Default.aspx 


9. 
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

10. 
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih 
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

 

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Publikacija Predstavitev Vrtca Mavrica Trebnje
Publikacija: Vrtec Trebnje se predstavi
Publikacija: Utrinki iz Vrtca mavrica Trebnje od prvih korakov do danes
Zloženke

Dostop do zbirke: Informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

 

Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda: delovanje Sveta staršev 
- povezava na spletno stran: www.vrtec-trebnje.si/default.cfm?Kat=0710
Svet staršev skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev in koristi otrok v vrtcu.
Naloge so opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI ). Svet staršev ravna in deluje v skladu z sprejetim Poslovnikom sveta staršev.

Svet staršev :
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah;
- daje mnenje in pobude o predlogu LDN vrtca;
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki;
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom;
- voli predstavnike v Svet vrtca;
- opravlja druge naloge v skladu s Poslovnikom sveta staršev, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju ter drugimi predpisi,
- predlaga obravnave za Svet Zavoda Vrtca Mavrica Trebnje.

Delovanje Sklada Mavrica Trebnje:

www.vrtec-trebnje.si/default.cfm?Kat=11

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

/

 

 

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: 
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur, od 7. do 15. ure.

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: 
- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve: 

Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami:

Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami. V primeru, da želijo do informacij dostopati po elektronski poti, jim na spletni strani javnega zavoda nudimo možnost pretvorbe besedila v obliko, ki je bolj berljiva.

Stroškovnik in cenik

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.