Otroci s posebnimi potrebami

V našem vrtcu spoštujemo različnost, zato namenjamo otrokom s posebnimi potrebami še posebno skrb in pozornost. V skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP – 1, Ur. l. RS, št. 58,/2011) so otroci s posebnimi potrebami:

 • otroci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s pomanjkanjem na posameznih področjih učenja,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,

ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja.

Postopek usmerjanja se lahko začne na zahtevo staršev ali na predlog vrtca. otroci s posebnimi potrebami, ki prejmejo odločbo o usmeritvi, so v vrtcu usmerjeni v dva programa:

 • program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (otrok je vključen v redni oddelke vrtca in mu je skladno z odločbo nudena dodatna strokovna pomoč in/ali ustrezni pripomočki, v oddelku, v katerega je vključen, pa se izvajajo tudi ustrezne prilagoditve vzgojno-izobraževalnega dela);
 • prilagojeni program, ki ga izvajamo v razvojnem oddelku (Enota Mavrica, hodnik A).

O samem postopku usmerjanja so lahko preberete na spletni strani Zavoda RS za šolstvo (www.zrss.si) , kjer postopke usmerjajo, vodijo in izdajajo odločbo.

Za otroke s posebnimi potrebami strokovna skušina, ki jo imenuje ravnateljica vrtca, pripravi individualiziran program, v katerem so natančno opredeljeni cilji, prilagoditve, strategije za vključevanje otroka v skupino … (več v ZUOPP – 1).

Glede postopkov pomoči v našem vrtcu svetujemo, da se posvetujete s Ksenjo Pravne, svetovalno delavko (tel. 07/3481 185, e-naslov: ksenja.pravne@vrtec-trebnje.si).

Program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Program s prilagojenim izvajanjem izvajata strokovni delavki rednega oddelka s tedensko, 1 do 2 urno pomočjo mobilne strokovne delavke.

V našem vrtcu dodatno strokovno pomoč izvajajo specialni in rehabilitacijski pedagogi, socialni pedagog in logoped. Otrokom nudijo dodatno strokovno pomoč skladno z odločbo o usmeritvi. Pri svojem delu se posvetujejo s strokovnimi delavci v oddelku in svetovalno službo vrtca. K sodelovanju pri pripravi, izvajanju in evalvaciji individualiziranega programa se povabi tudi starše otrok s posebnimi potrebam, verjamemo, da je sodelovanje med starši in vrtcem za otroke še posebej pomembno.

Oddelek s prilagojenim program

Vodja oddelka s prilagojenim programom, ki se nahaja v Enoti Mavrica, hodnik A, je specialna pedagoginja Vesna Marter. V oddelke so vključeni otroci, ki so v skladu z odločbo ZRŠS usmerjeni v prilagojen program za predšolske otroke. Število otrok v oddelku je lahko največ 6. Za vsakega vključenega otroka je pripravljen individualiziran program. V oddelku je mnogo več priložnosti za osebni pristop, individualizacijo in prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa posameznemu otroku (njegovim zmožnostim, počutju …). V hodniku A so poleg oddelka s prilagojenim programom, še trije oddelki, zato nudimo možnost sodelovanja tudi z ostalimi oddelki.

Vzgojitelj v oddelku s prilagojenim programom je na voljo: 
Mojca Mihelič, inkluzivni pedagog
Tel. : 07/ 3481 195.